Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2013

++Persampelan++

PERSAMPELAN —Populasi - merupakan keseluruhan unit/objek/elemen/responden/ yang merupakan asas kepada bahan pengukuran pengkaji —Sampel - merupakan satu kumpulan, kelompok atau subset yang dipilih khusus untuk mewakili populasi dalam sesuatu kajian —Sampel mungkin boleh merupakan unit/objek/elemen/responden atau apa-apa sahaja yang menjadi bahan pengukuran bagi mendapatkan data —Persampelan adalah satu proses memilih sampel yang mungkin terdiri daripada unit/ objek/ elemen/responden dari satu populasi yang dikenal pasti dalam kajian dengan menggunakan kaedah dan teknik yang tertentu supaya hasil kajian dapat digeneralisasikan kepada keseluruhan populasi —Kerangka Polisi - kerangka populasi merupakan senarai maklumat lengkap yang boleh diperolehi mengenai sampel yang akan dipilih
KEPENTINGAN PERSAMPELAN —membolehkan pengkaji memilih sampel yang bersesuaian dari satu populasi yang besar —membolehkan inferensi atau generalisasi dilakukan ke atas populasi berdasarkan keputusan kajian yang dipero…

++Korelasi & Regresi++

++Sukatan Memusat & Sukatan Serakan++

Ukuran Memusat
Sukatan kecenderungan memusat ialah ukuran purata yang menunjukkan ukuran pusat sesuatu taburan data dan ianya merupakan asas pengukuran dalam statistik. Sukatan kecenderungan memusat menghasilkan maklumat yang berkaitan dengan titik tengah pada satu kumpulan nombor. Terdapat tiga pengukuran atau statistik yang biasa digunakan untuk menunjukkan sukatan kecenderungan memusat. Statistik tersebut ialah min, median dan mod. Min ialah purata bagi semua nilai dalam populasi atau sampel. Median ialah cerapan ditengah apabila semua cerapan tersebut disusun mengikut urutan. Sekiranya terdapat dua titik tengah maka median ialah purata bagi dua nilai tengah itu. Mod ialah cerapan yang kekerapannya adalah tertinggi dalam suatu set data. Kelas mod ialah kelas yang mempunyai kekerapan yang tertinggi.          Jadual kekerapan ialah satu cara sistematik jika data yang dikumpulkan adalah banyak dan bernilai besar. Ini adalah kerana kiraan min untuk satu kumpulan data yang banyak dan berni…

++Penggunaan Statistik++

Secara etimologis kata ‘statistik’ berasal dari kata status (bahasa latin) yang mempunyai persamaan arti dengan kata state (bahasa Inggris) atau kata staat (bahasa Belanda). Pada mulanya, kata “statistik” diertikan sebagai “kumpulan bahan keterangan (data), baik yang berwujud angka (data kuantitatif) mahupun yang tidak berwujud angka (data kualitatif), yang mempunyai makna penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun, pada perkembangan selanjutnya, erti kata statistik hanya dibatasi pada “kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka (data kuantitatif)” saja; bahan keterangan yang tidak berwujud angka (data kualitatif) tidak lagi disebut statistik.               Dalam kamus bahasa Inggris kita akan jumpa kata statistics dan kata statistic. Kedua kata itu mempunyai makna yang berbeza. Kata statistics ertinya “ilmu statistik”, manakala statistic bererti “ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel,” iaitu sebagai lawan dari kata “parameter” yang bererti “ukuran yang dipero…

++Had dan Keselanjaran++

++ Kesan Rumah Hijau ++

Sumber : http://tntigeofizik.blogspot.com/2011/05/memahami-kesan-rumah-hijau.html
Kesan Rumah Hijau 
Menyebab berlakunya pemanasan globalKawasan yang mengalami pencemaran yang teruk akan lebih mengalami suhu yang lebih panasPemanasan global akibat kesan rumah hijau akan menganggu iklim dunia akibat suhu yang tidak menentu.Flora dan fauna juga turut diganggu aturan atau kitaran hidupnya seperti bunga di kawasan sejuk berbunga lebih cepat dari kebiasaan dan sebagainyaKenaikan suhu dunia akan mencairkan ais terutamanya di Artik.Walaupun mengambil masa,kesannya pastilah buruk kerana pencairan ais ini akan menyebabkan kenaikan paras air laut yang mampu menenggelamkan kawasan rendah termasuklah pulau-pulau kecil di seluruh dunia.Dijangka ais di Artik akan cair kesemuanya pada tahun 2099(wikipedia) 

Punca Berlaku Kesan Rumah Hijau
Faktor semulajadi seperti letusan gunung berapi yang membebaskan pelbagai gas antaranya sulfur dan oksida.Faktor manusia iaitu melakukan pencemaran dan membebaskan pe…

++ Criteria of An Ideal Teacher ++

Talking about being an ideal teacher, there are variety of views and perspectives on how to be an ideal teacher. The question here is, are we one of the ideal teachers?

In my point of view, be an ideal teacher, we need to be different from other teachers, but not to be weird one. Different here means the ideal teacher is the one with high accountability and be doing outstanding job than other teachers. In addition, an ideal teacher is the one who makes your learning enjoyable. That means the teacher must be able to attract students to pay attention in class. Sometimes, an ideal teacher should also have sense of humor because being funny will able to make learning fun and memorable. But always keep in mind, do not over react like a clown.

An ideal teacher should be an idol for his or her students. Teachers are role models to students. Therefore, an ideal teacher should know how to act, dress, talk, walk or even speak properly in front of their students. In fact, in everything we do, an i…

++Hubungan dan Fungsi++